DOI: https://doi.org/10.31004/jptam.v4i2

Published: 2020-06-24

Analisis Cost Driver Pada CV.Binter

Ayu Mulkhadimah, Putri Salsabil, Bunai Yarahim, Linda Hetri Suriyanti

Pages: 888-891